Tietosuojaseloste 24.5.2018

Miten käsittelemme tietojasi. Lumoavan tanssin keskuksen asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste:

1. Rekisterinpitäjä
Aminissima Lumoavan tanssin keskus (Y 1583529-7)
Neitsytpolku 5 C 75
00140 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa
Leena Kallio
Sähköposti: leena [at] amina.fi
Puhelin: 050-3276454
Aminissima on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi
Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen ja rekisteröidyn henkilön välinen asiakassuhde, henkilön tai hänen huoltajansa suostumus tai muun asiallisen yhteyden tuoma oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu, tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:
– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
– Rekisteröidyn kotipaikka, (osoite, postinumero, postitoimipaikka, lähiosoite, maa)
– Rekisteröidyn sähköpostiosoite
– Rekisteröitymispäivä
– Rekisteröidyn puhelinnumero
– Rekisteröidyn syntymäaika
- Rekisteröidyn asiakasnumero
– Tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot
– Tietoa siitä, mistä aiheista rekisteröity on tilannut Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen uutiskirjeen

6. Henkilötietojen säilytysaika
Aminissima Lumoavan tanssin keskus säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinointirekisterissä kunnes rekisteröity itse kirjallisesti ilmoittaa toivovansa tietojen poistamista. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen tai nimenomaisten säädösten perusteella. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi, tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteista
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa paikassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Rekisteröidyllä itsellään on käyttäjätunnus ja salasana, joilla pääsee katsomaan omia tietojaan milloin haluaa.

10. Profilointi
Aminissima Lumoavan tanssin keskus ei tee asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Aminissima Lumoavan tanssin keskus kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Aminissima Lumoavan tanssin keskus voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
12.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen asiakas- ja markkinointireksteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.4 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Aminissima Lumoavan tanssin keskukselle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Aminissima Lumoavan tanssin keskukseen
• sähköpostitse leena[at]amina.fi, tai
• Postitse osoitteeseen: Aminissima, Leena Kallio, Neitsytpolku 5 C 75, 00140 Helsinki
Aminissima Lumoavan tanssin keskus voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Aminissima Lumoavan tanssin keskuksen postituslistoilleen lähettämien sähköpostiviestien alalaidassa on aina linkki, jonka kautta on mahdollista pyytää listalta poistamista.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 24.5.2018.

Takaisin alkuun

Päivitetty 4.12.2019 - © 2004 Lazzi Productions & Amina - Kaikki oikeudet pidätetään - Webmaster